Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Uitgever

Stichting Tegen Kanker (Stichting van Openbaar Nut), Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0873.268.432 – RPR Brussel, hierna "de Stichting" genoemd.

 

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door het bezoeken van de website www. buddydeal.be. (hierna "de site") aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door eenvoudigweg een nieuwe versie op de site te publiceren, zonder uitdrukkelijke kennisgeving. De gebruiker wordt daarom verzocht om ze bij elk bezoek aan de site opnieuw te lezen.

 

Buddydeal

Het doel van het programma is rokers te helpen die met roken willen stoppen en hun naasten die hen bij dit proces willen helpen, te ondersteunen. Het programma bestaat uit twee hoofdonderdelen:

  • Advies per e-mail om rokers te helpen stoppen

  • Advies  per e-mail aan de naaste die de roker wil steunen bij het stoppen.

Het programma is gratis en kan op elk moment worden stopgezet.

 

Verplichtingen van de Stichting

De verplichtingen van de Stichting zijn middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

Het resultaat hangt uitsluitend af van de deelnemers aan het programma.

De informatie die via de site en/of per e-mail wordt verstrekt, is geen vervanging voor medisch, juridisch of psychologisch advies en is niet bedoeld als instructie gericht aan de gebruiker om af te zien van het advies en de deskundigheid van professionals in elk van deze sectoren en disciplines.

 

Inhoud van de informatie

Hoewel de Stichting alles in het werk stelt om correcte en actuele informatie door tabacologen te verstrekken via de site of per e-mail, kan deze informatie onderhevig zijn aan verandering, onvolledig zijn of typefouten bevatten. De Stichting staat niet in voor de toereikendheid, volledigheid, juistheid of geschiktheid van de verstrekte informatie voor een welbepaald doel. De gebruiker wordt derhalve verzocht de informatie op elk moment te controleren. De Stichting is in geen geval contractueel gebonden door informatie die op de site en/of via e-mail ter beschikking wordt gesteld. De Stichting kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van deze informatie.  

 

Links en verwijzingen

De site kan hyperlinks bevatten naar andere websites, sociale netwerken, discussieforums en verwijzingen naar andere informatiebronnen die buiten de controle van de Stichting vallen.

Deze links en bronnen worden louter ter informatie verstrekt en houden geen goedkeuring of aanbeveling door de Stichting in. Aangezien de Stichting geen controle uitoefent op deze sites en de informatie die zich daarop bevindt, kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, kwaliteit en volledigheid van deze informatie.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De site, evenals alle namen, aanduidingen, afbeeldingen, foto's en ander materiaal dat in verband met de activiteiten van de Stichting op de site voorkomt, zijn exclusieve eigendom van de Stichting.

Voor elk ander gebruik of reproductie, tijdelijk of permanent, is de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting vereist.

Technische problemen gelinkt aan het gebruik van de site

De Stichting kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de traagheid, het slecht functioneren of de onbeschikbaarheid van de site, noch voor de onverenigbaarheid van de site met de gebruikte apparatuur, noch voor een eventueel ondervonden technische fout.

 

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en diversen

 

In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken bevoegd die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van de Stichting. De Stichting kan echter besluiten een beroep te doen op bemiddeling, door een beroep te doen op een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar, teneinde het geschil langs deze weg op te lossen.

Een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden en van elke kennisgeving in elektronische vorm zal worden aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die volgt op of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als elk ander document dat in gedrukte vorm wordt opgesteld en bewaard. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend in onderhavig document zijn voorbehouden.

Indien een bepaling van de opgesomde documenten onafdwingbaar is of in strijd is met dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen niet aantasten.

 

Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Stichting Tegen Kanker (stichting van openbaar nut), Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel.

Ze worden verwerkt om u toe te laten deel te nemen aan de buddydeal en om onze activiteiten te promoten. Wij bewaren deze tot maximaal 3 jaar na beëindiging van uw deelname aan Buddydeal.

 

Als u deelneemt omdat u wilt stoppen met roken, worden uw gegevens gebruikt

  • Om u per e-mail tips te geven over hoe u kunt stoppen met roken en om u uw pin per post toe te sturen: in dit geval verwerken wij gegevens met betrekking tot uw gezondheid en hebben wij uw toestemming nodig om dit te doen (art 9 GDPR). Uw deelname aan het programma zal niet mogelijk zijn zonder deze toestemming, gezien de aard van de verzonden e-mails/pin's.  Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen door diegenen die ze nodig hebben om u de diensten te kunnen verlenen die wij aanbieden (speciaal opgeleid personeel van Stchting tegen Kanker).

  • Om u op de hoogte te houden van de activiteiten van Stichting tegen Kanker : in dit geval verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming (art 6.1.A. GDPR)

 

Als u deelneemt als buddy, zullen uw gegevens worden gebruikt

  • Om u per e-mail tips te geven om de roker te ondersteunen bij het stoppen met roken en om u uw pin per post te sturen: in dit geval verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming (art 6.1. A GDPR)

  • Om u op de hoogte te houden van de activiteiten van Stichting tegen Kanker :  in dit geval verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming (art 6.1. A GDPR)

 

De buddydeal is gratis. Toestemming is dus vrij en kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht op https://www.kanker.be/privacy-policy. U beschikt tevens over de volgende rechten: recht van toegang, recht op verbetering, recht van bezwaar, recht om vergeten te worden en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u een e-mail sturen naar privacy@stichtingtegenkanker.be